m

Naša úloha

Sme tradičnou letecko-opravárenskou a výrobnou spoločnosťou, svojho druhu jedinou na Slovensku, a to nielen pokiaľ ide o množstvo doteraz opravených vojenských i civilných lietadiel a ďalšej techniky, ale aj pokiaľ ide o množstvo typov a verzií opravovaných či modernizovaných lietadiel a vrtuľníkov.

Kontaktujte nás

Adresa: Legionárska 1894/160, 911 04 Trenčín-Biskupice

Telefón: +421 32 65 65 200

Adresa: Trenčín, Legionárska 160
Slovensko
Siete:
Kontakt: +421 32 65 65 200
marketing@lotn.sk
Top
 

Metrologické laboratórium

História

Súčasťou spoločnosti Letecké opravovne Trenčín, a.s. je Metrologické laboratórium, ktoré rozsahom zabezpečovaných metrologických výkonov patrí k najväčším na Slovensku.

Pôvodné, Kontrolno – merné stredisko, vzniklo na základe rozkazu vtedajšieho Ministerstva národnej obrany zo dňa 31.01.1967, ako účelové metrologické pracovisko a servisné stredisko kalibrovanej kontrolno mernej techniky (KMT) pre potreby československého vojenského letectva a spoločnosti Letecké opravovne Trenčín.

Laboratórium postupne rozširovalo svoje schopnosti z kalibrácie jednoduchých meradiel elektrických veličín a tlakov, až do rozhodnutia v r.1989, vytvoriť z útvaru Ústredné metrologické laboratórium (ÚML) letectva čs. armády. V nových priestoroch, vybavené na tú dobu kvalitnými, často unikátnymi prístrojmi, umožňujúcimi metrologické zabezpečenie leteckej techniky používanej v tej dobe v ČS vojenskom letectve napríklad Mig-23, Su-22, Mi-17, Tu-134.

V prvých rokoch po rozdelení Československa, vykonávalo Ústredné metrologické laboratórium kalibrácie KMT letectiev obidvoch nástupnických štátov, a postupne zaviedlo do svojho sortimentu okrem pozemnej leteckej zabezpečovacej techniky aj kalibráciu alebo revíziu zariadení PVO napríklad rádiolokátora 1S91M2 (SURN), odpaľovacieho zariadenia 2P25M1 alebo pojazdných meracích staníc 2V7M1 a KIPS-V2-75M

Metrologia
Metrologia

Súčasnosť

V súčasnosti vykonáva kalibrácie v definovanom rozsahu veličín pre KMT v celej pôsobnosti MOSR.

V priebehu vývoja laboratória dochádzalo k zdokonaľovaniu v oblasti legislatívy. V roku 1997 bolo ÚML udelené SNAS-om Osvedčenie akreditácie podľa STN EN 45001, potvrdzujúce dosiahnutie úrovne laboratória v zmysle medzinárodných štandardov. Bolo to prvé certifikované pracovisko spoločnosti.

V súčasnej dobe je laboratórium akreditované podľa európskej a medzinárodnej normy STN EN ISO/IEC 17025:2005.

V roku 2015 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky kolektívu Metrologického laboratória udelil Cenu Jána Andreja Segnera za metrológiu za rok 2014, za dlhoročné metrologické zabezpečenie meradiel (kontrolno-mernej techniky) lietadiel a pozemnej leteckej zabezpečovacej techniky.

Metrologické laboratórium v súčasných priestoroch predstavuje ucelený komplex klimatizovaných pracovísk, vybavených kvalitnými meracími prístrojmi, stendami špeciálneho určenia a potrebným pomocným vybavením.

Metrologické laboratórium má určenú štruktúru, ako aj štruktúru manažmentu a stanovené postavenie v materskej organizácii a vzťahy medzi manažérstvom kvality, technickými službami a podpornými službami.

Laboratórium má postupy zabezpečujúce ochranu dôverných informácií zákazníkov, vrátane ochrany elektronického ukladania výsledkov.

Personál

Laboratórium má zabezpečený primeraný dohľad nad pracovníkmi vykonávajúcimi kalibrácie.
Všetci pracovníci, zaoberajúci sa kalibráciami, majú pre svoju odbornosť, v rozsahu kalibrovaných fyzikálnych veličín, odpovedajúce certifikáty.

Laboratórium ma vlastných interných auditorov, umožňujúcich vykonávanie interných auditov v laboratóriu, prípadne aj interných auditov u externých laboratórií.

Metrologia-86
Metrologia-58

Činnosti a akreditácia

Metrologické laboratórium je akreditované SNAS, ktorý je signatárom EA MLA a ILAC MRA v oblasti akreditácie laboratórií.
Laboratóriu bolo následne udelené oprávnenie (licencia), na používanie kombinovanej značky ILAC MRA v oblastiach platnej akreditácie.
Registračné číslo akreditácie: č.046/K 014 podľa STN ISO/IEC 17025.

Informácie o rozsahu akreditácie laboratória: Kliknite TU! (otvorí sa Vám nové okno Vášho prehliadača).

Základné informácie o akreditovanom rozsahu kalibrácie, uvedenom v Osvedčení o akreditácii (rozsah spôsobilosti):

Fyzikálna veličina Rozsah
kalibrácia jednosmerného elektrického napätia 100μV ÷ 1000V
kalibrácia striedavého elektrického napätia 1mV ÷ 1000V
kalibrácia jednosmerného elektrického prúdu 50μA ÷ 20,5A
kalibrácia striedavého elektrického prúdu 29μA ÷ 20,5A
kalibrácia elektrického odporu 0,1mΩ ÷ 1,1GΩ
kalibrácia elektrickej kapacity 1pF ÷ 110mF
kalibrácia vlastnej indukčnosti 1μH ÷ 2H
kalibrácia vysokofrekvenčného výkonu 0,1μW ÷ 20W
kalibrácia frekvencie 0,05Hz ÷ 40GHz
kalibrácia času 0,1μs ÷ 1s
kalibrácia atmosférického tlaku 74,1kPa ÷ 104,6 kPa
kalibrácia podtlaku (-100kPa) ÷ 0Pa
kalibrácia pretlaku 0Pa ÷ 60MPa

Vykonáva napríklad kalibrácie meradiel: multimetre, RLC mosty, ohmmetre, vf wattmetre, generátory, osciloskopy, prístroje revíznych technikov, prístroje špeciálneho určenia,
manometre, vákuometre, závažové tlakomery, snímače a prevodníky tlaku ap.

Laboratórium vykonáva aj neakreditovanú činnosť – kalibrácie a revízie zariadení.

Kalibrácie vykonáva na základe zabezpečenej a doložitelnej nadväznosti meradiel na štátne etalóny, realizujúce jednotky v súlade s Medzinárodným systémom jednotiek (SI).

(rozsah spôsobilosti):

Fyzikálna veličina Rozsah
kalibrácia dĺžky rozmeru do 2 m
kalibrácia rovinného uhla 0° ÷ 360°
kalibrácia točivého momentu 0,1Nm ÷ 3000Nm
kalibrácia silového zaťaženia do 3000N
revízia indikátora vlhkosti 8Š31 vzduch : (-60°C)
dusík: (-70°C)

Servisná činnosť

Metrologické laboratórium vykonáva ako súčasť kalibrácie údržbu a opravy zariadení, ktoré sú v sortimente kalibrovaných meradiel.

Činnosť laboratória je zameraná na kalibráciu meracích prostriedkov – meradiel a meracích zariadení aj kombinovaného typu, napr. kalibrácia veličín el.napätie + el.odpor + tlak v jednom meracom zariadení a meradiel špeciálneho určenia.

Sféra uplatňovania výsledkov činnosti laboratória je plošná (v rozsahu akreditácie), prípadne v rozsahu neakreditovanej činnosti, s primárnym zameraním na kalibráciu meracích zariadení používaných v oblasti prevádzkovateľov leteckej techniky a leteckého priemyslu všeobecne, ale samozrejme aj na meradlá „neleteckého charakteru“ iných zákazníkov.

Najvýznamnejší zákazníci a požadované výkony Metrologického laboratória:

– metrologické zabezpečenie spoločnosti Letecké opravovne Trenčín, a.s.

– kalibrácie a servis meradiel a zariadení v pôsobnosti MOSR

– kalibrácie a servis meradiel a zariadení vojenských zložiek mimo pôsobnosť SR

– kalibrácie leteckých spoločností a prevádzkovateľov leteckej a pozemnej leteckej zabezpečovacej techniky domácich aj zahraničných zákazníkov

– kalibrácia meradiel pre iných užívateľov na Slovensku aj v zahraničí