Slovak English

Letecké opravovne Trenčín, a.s. so sídlom Legionárska 160, 911 04 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 36 351 156, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10410/R, ako vyhlasovateľ (ďalej ako „vyhlasovateľ“) verejného ponukového konania na výber strategického partnera, ktoré bolo zverejnené na webovom sídle vyhlasovateľa dňa 11.06.2015 (ďalej ako „ponukové konanie“) týmto, v súlade s Článkom XI. ods. 11.2 súťažných podmienok tohto ponukového konania, oznamuje:

zrušenie ponukového konania

a to na základe prijatého rozhodnutia predstavenstva vyhlasovateľa Uznesením č. 1 zo dňa 27.10.2015.

Letecké opravovne Trenčín, a.s., with its registered domicile at: Legionárska 160, 911 04 Trenčín, Slovak Republic, ID: 36351156, company registered in the Commercial Register of the District Court Trenčín, Section: Sa, Insert No. 10410 / R as the announcer (further referred to as "announcer") of a public tender for the selection of strategic partner, which was published on the web site of the announcer on June 11, 2015 (further referred to as "public tender"), hereby, in accordance with Article XI. section 11.2 of public tender terms and  conditions hereby declares the:

annulment of the public tender procedure

following the Board resolution no.1 of announcer dated October 27, 2015.