Sekcia riadenia ľudských zdrojov
Nový motivačný a mzdový systém...
Sekcia riadenia výroby
Modernizácia a údržba lietadiel, rádionavigačných systémov...
Sekcia riadenia kvality
Kvalita zodpovedajúca normám EASA, ISO...
Sekcia technickej podpory
Konštrukčných podkladov pre výrobu...
Letisko
Parametre letiska, prevádzkové pravidlá...
ZVerejnovanie
Objednávjky a faktúry...
ÚvodMapa stránkyKontakt
English version

O spoločnostiHistóriaCertifikátyVíziaLetisko
Sekcia riadenia výrobySekcia riadenia kvalitySekcia technickej podporySekcia riadenia ľudských zdrojovSekcia logistikySekcia centrálnych služiebSekcia obchoduSekcia ekonomiky a financovania
Skúšobný pilot robí svoju profesiu dobrovoľne a je si vedomý rizika, ktoré s tým súvisí... My však máme vysokú zodpovednosť za techniku i za ľudí v nej.
Čo pre to robíme
Zabezpečujeme kvalitu v celom rozsahu údržby lietadiel, lietadlových celkov a leteckej techniky vrátane pozemnej v súlade s povinnou leteckou predpisovou základňou, resp. legislatívou, platnou v SR a EÚ, a to vo vojenskej aj civilnej oblasti.
Dohliadame na udržanie letovej spôsobilosti lietadiel, ich letových parametrov a vlastností, ktoré sú predpísané v dokumentácii.
Čo to znamená
Pri údržbe, opravách a modernizácii civilných lietadiel zabezpečujeme všetky požiadavky, ktoré nám ako organizácii schválenej na údržbu leteckej techniky ukladá Európska agentúra bezpečnosti lietania - EASA.
Na zabezpečenie plnenia legislatívnych podmienok v civilnej oblasti dohliada Letecký úrad SR.
Na zabezpečenie plnenia legislatívy vo vojenskej oblasti a na aplikovanie podmienok platných v Európe a NATO do podmienok slovenskej legislatívy dohliadajú Úrad vojenského letectva MO SR a Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality. Aj pri realizácii údržby a modernizácií techniky pre vzdušné a pozemné sily platia požiadavky podľa normy ISO 9001:2008 a SOŠ AQAP.
Hlavné oblasti činnosti
zaistenie kvality (quality assurance) - po stránke procesnej, aby zodpovedala normatívnej základni EASA, ISO
kontrola kvality (guality control)
- v prevádzkach - okrem kontroly kvality procesov aj systematická kontrola samotného výrobku
- pred vzletom kontrola všetkých predpísaných prác a uvoľnenie osvedčujúcim personálom
- overovanie vlastností chemických materiálov, náterových látok, palív, mazív a pod.
- nedeštruktívne skúšanie
- revízie tlakových nádob, zdvíhacích zariadení, elektrozariadení a pod.
metrológia - činnosť certifikovaná Slovenských akreditačným centrom - overovanie a kalibrácia určených meradiel
Náš cieľ
Chceme dosiahnuť certifikáciu Leteckých opravovní Trenčín podľa štandardov NATO (STANAG) a. SOŠ AQAP.
Čo kontrolujeme
techniku pri vstupe - agregáty, dielce, časti...
rozplánovanie údržby na všetky fázy a ich technické zabezpečenie
dodávateľov a systém dodávok - musia spĺňať rovnaké podmienky ako samotná AMO - organizácia oprávnená k údržbe (Časť 21, Časť 145, ISO 9001:2008 a pod.)
všetky činnosti v procese údržby, opráv a modernizácie techniky
techniku pri výstupe
ÚvodMapa stránkyKontaktwebdesign - crap.sk