Sekcia riadenia ľudských zdrojov
Nový motivačný a mzdový systém...
Sekcia riadenia výroby
Modernizácia a údržba lietadiel, rádionavigačných systémov...
Sekcia riadenia kvality
Kvalita zodpovedajúca normám EASA, ISO...
Sekcia technickej podpory
Konštrukčných podkladov pre výrobu...
Letisko
Parametre letiska, prevádzkové pravidlá...
ZVerejnovanie
Objednávjky a faktúry...
ÚvodMapa stránkyKontakt
English version

O spoločnostiHistóriaCertifikátyVíziaLetisko
Sekcia riadenia výrobySekcia riadenia kvalitySekcia technickej podporySekcia riadenia ľudských zdrojovSekcia logistikySekcia centrálnych služiebSekcia obchoduSekcia ekonomiky a financovania
Čo sme zdedili (a čo potvrdil i procesný audit z februára 2006)
Chýbala metodicko-riadiaca činnosť vo sfére ľudských zdrojov.
Chýbali motivačné, odmeňovacie a sociálne systémy, nadväzujúce na hodnotenie pracovného výkonu.
Chýbali vzdelávacie programy a manažérske školenia, odborné kurzy boli orientované len na osvedčenie opráv lietadiel, oboznámenie so zmenami v legislatíve.
V štruktúre zamestnancov sa ukázal nepomer medzi vysokoškolsky vzdelanými pracovníkmi (desatina), technicko-hospodárskymi pracovníkmi (skoro polovica) a robotníkmi.
Prejavil sa nedostatok ľudí v niektorých profesiách (natierači - lakovníci, klampiari - nitári).
Napriek všetkému dosahujeme relatívne dobré hospodárske výsledky. Nesmieme však začať prešľapovať na mieste.
Náš prístup k otázkam štruktúry zamestnancov
získať a stabilizovať viac zamestnancov
spolupráca s Žilinskou univerzitou v Žiline a Trenčianskou univerzitou A. Dubčeka v Trenčíne (získavanie nových perspektívnych pracovníkov)
spolupráca s naším bývalým Stredným odborným učilišťom letecko-opravárenským (vrátane preškoľovania pracovníkov pre málo obsadené profesie)
zvyšovanie zastupiteľnosti
Na čo kladieme dôraz
nový motivačný systém (zrušenie úkolových lístkov, zavedenie hodinovej mzdy, merateľné kritériá)
nový mzdový systém, zrozumiteľný a spravodlivý, zohľadňujúci reálny výkon a kvalitu práce
zmena motivácie pre obchodníkov (pohyblivá zložka - podiel na hospodárskych výsledkoch)
nový vzdelávací systém (odborné kurzy, nadstavbové školenia pre riadiacich pracovníkov, rozširovanie vedomostí, zvyšovanie kvalifikácie, príp. rekvalifikácia)
nový sociálny program pre všetkých zamestnancov spoločnosti bez rozdielu (nefinančné odmeňovanie, spoločenské podujatia, relaxácia, dobré vzťahy)
odbúranie neúčelnej administratívy na všetkých úsekoch
rozvoj cieľavedomého a otvoreného prístupu vedenia spoločnosti k zamestnancom
Náš zamestnanec by sa mal vyznačovať troma základnými črtami:
zodpovednosťou za výsledky spoločnosti,
lojalitou k ľuďom a cieľom spoločnosti,
iniciatívou v každodennom uvádzaní nových vecí a myšlienok do praxe.
Čím sa zaoberáme
odmeňovanie a motivácia
organizačné záležitosti
personálne otázky
vzdelávanie
sociálne programy
správa ubytovacích zariadení
závodná jedáleň a kuchyňa
správa rekreačného zariadenia
ochrana zdravia a majetku (bezpečnostný / požiarny technik)
Robme veci jednoduchšie a lepšie. Motivujme zamestnancov k jednoduchšej a lepšej práci.
Naša vízia
Všetkými personálnymi činnosťami a systémovými krokmi motivujme zamestnancov k lepším výkonom. S lepšími výsledkami sa prehĺbi i pochopenie a dôvera k vedeniu spoločnosti, ale aj medzi ľuďmi navzájom a dôvera v našu perspektívu.
ÚvodMapa stránkyKontaktgrafický dizajn - crap.sk