m

Naša úloha

Sme tradičnou letecko-opravárenskou a výrobnou spoločnosťou, svojho druhu jedinou na Slovensku, a to nielen pokiaľ ide o množstvo doteraz opravených vojenských i civilných lietadiel a ďalšej techniky, ale aj pokiaľ ide o množstvo typov a verzií opravovaných či modernizovaných lietadiel a vrtuľníkov.

Kontaktujte nás

Adresa: Legionárska 1894/160, 911 04 Trenčín-Biskupice

Telefón: +421 32 65 65 200

Adresa: Trenčín, Legionárska 160
Slovensko
Siete:
Kontakt: +421 32 65 65 200
marketing@lotn.sk
Top
 

Tribotechnické laboratórium

Tribotechnické laboratórium je organizačne začlenené do spoločnosti Letecké opravovne Trenčín, a.s., ktorá je samostatným právnym subjektom a tým je zabezpečená nezávislosť.

Laboratórium bolo vybudované ako odborné špecializované pracovisko diagnostického systému leteckých motorov prevádzkovaných ozbrojenými silami Slovenskej republiky (ďalej SR).

Prvé skúšané vzorky odobraté z mazacích systémov leteckých motorov boli v laboratóriu vyhodnotené počas skúšobnej prevádzky v roku 1997. V roku 1998 sa začala periodickým odoberaním a vyhodnocovaním vzoriek činnosť systému tribotechnického sledovania prevádzky leteckých motorov.

 

V laboratóriu sú v súčasnosti vykonávané analýzy skúšaných periodicky odoberaných z mazacích systémov leteckých motorov. Výsledky skúšok sú podkladom pre identifikovanie skutočného stavu konštrukčných častí stroja obmývaných skúšanou vzorkou aj pre identifikovanie skutočného stavu skúšanej vzorky. Na základe výsledkov týchto analýz sa spracováva odporučenie pre ich ďalšiu prevádzku.

 

Hlavným cieľom laboratória je dodržiavať deklarovanú presnosť vykonávaných skúšok a meraní a tým prispievať k zvyšovaniu efektívnosti i bezpečnosti prevádzky leteckej techniky.

Tribotechnické laboratórium je kompetentné vykonávať skúšky mazacích olejov, hydraulických kvapalín a olejov používaných ako kvapaliny v chladiacich systémoch, vyjadrovať názory a interpretácie výsledkov skúšok podľa rozsahu akreditácie.

 

Skúšobné Tribotechnické laboratórium je laboratórium s fixným rozsahom akreditácie.

Systém manažérstva TTL pokrýva činnosti vykonávané v stálych laboratórnych priestoroch.

V súčasnosti  TTL vykonáva skúšky i pre iných prevádzkovateľov leteckej techniky a pre organizácie v oblasti diagnostiky, ktorým chýba potrebné technické vybavenie.

Manažment laboratória zabezpečuje kompetentnosť všetkých pracovníkov, ktorí obsluhujú zariadenia, vykonávajú skúšky, vyhodnocujú výsledky a podpisujú skúšobné protokoly.

Pre výkon všetkých pracovných funkcií, ktoré sú potrebné k zabezpečeniu činností laboratória sa vyžaduje splnenie kvalifikačných predpokladov, odbornej praxe a kvalifikačných požiadaviek.

Technický vedúci tribotechnického laboratória a manažér kvality je Mgr. Monika Šandorčinová. Je spôsobilá pre výkon skúšok a schvaľovanie protokolov.

Pracovník pre diagnostiku – strojársky špecialista vo výskume a vývoji Ing. Jaromír Beník je externý zamestnanec spôsobilý vyjadrovať názory, interpretácie k jednotlivým akreditovaným skúškam.

Rozsah akreditácie:

tribo tab1

Neakreditované skúšky :